Kushtet dhe Privatësia

 

Hapësira zbatuese | Hyrja në faqen e internetit

Ky dokument është një marrëveshje e lidhur midis Veizi Cash&Carry dhe klientëve përkatës, i cili parashikon kushtet e përgjithshme për klientët për blerjen e produkteve online përmes webit të Veizi Cash & Carry www.veizi.al (në tekstin e mëtejmë referuar si “Kushtet e përgjithshme”)
Bleni porositjen dhe blerjen në internet përmes uebfaqes www.veizi.al, ju pranoni pa rezervë të gjitha kushtet e përgjithshme. Këto kushte të përgjithshme zbatohen për të gjitha shitjet përmes faqes së internetit të Veizi, edhe pse produktet dorëzohen në adresën e specifikuar nga Klienti ose kur klientët blejnë produktet në dyqan.
Nëse ndryshojnë kushtet e përgjithshme, ndryshimet përkatëse do të publikohen në këtë faqe interneti. Nëse ndryshojnë kushtet e përgjithshme, ato nuk do të zbatohen më. Në rast të produkteve specifike dhe ofertave speciale që kanë kushte shtesë, do të publikohen pas shpërndarjes së tyre në faqen e internetit www.veizi.al.
Veizi nuk do të jetë përgjegjës nëse gjatë navigimit në këtë faqe të internetit mund të shkarkohen produkte të padëshiruar ose të pakonfirmuara nga klienti. Veizi nuk do të jetë përgjegjës për problemet që mund të shfaqen për shkak të mungesës së antivirusit, firewall-it ose shfletuesit që nuk azhurnohet në kompjuterin e vizitorit gjatë navigimit në këtë faqe të internetit të Veizi gjithashtu. Klientët marrin vetë përgjegjësinë për të përdorur pajisjet dhe programet e duhura për t’u mbrojtur nga sulmet e jashtme (viruse, faqe të ndryshme) për të blerë në internet. Veizi mund të vendosë në çdo kohë të pezullojë, ndryshojë ose përfundojë ofrimin e produkteve në internet për shkak të punimeve të mirëmbajtjes, për të azhurnuar ose përmirësuar faqen e internetit ose për ndonjë arsye tjetër.
Shkelja e këtyre kushteve dhe kushteve i jep të drejtë Veizi të ndërpresë një blerje në internet dhe të mos i lejojë ata të lundrojnë më në këtë faqe interneti për këto arsye ose të tjera.

Blerje elektronike | Procedura e porositjes
Për të blerë në internet, klienti duhet të jetë mbi 18 vjeç dhe me aftësi të plotë ligjore për të vepruar. Hapi i parë që klienti duhet të ndërmarrë është regjistrimi. Gjatë regjistrimit, klienti duhet të sigurojë emrin, mbiemrin, adresën e tij elektronike, fjalëkalimin e tij. Klienti është i detyruar të sigurojë informacion të saktë dhe të saktë, të detyrueshëm për identifikimin e tij. Fjalëkalimi është personal dhe duhet të mbahet konfidencial dhe të mos i zbulohet ndonjë personi tjetër. Klienti do të ketë qasje në të dhënat e tij personale në hapësirën e Klientit ose në rast kur klienti do të bëjë një porosi, klienti duhet të identifikohet paraprakisht përmes emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit, duke marrë parasysh që fjalëkalimi nuk shërben për të bërë pagesa.
Klienti kryen porosinë përmes procedurës së përshkruar në faqen e internetit dhe konfirmon përmbledhjen e detajuar të porosisë, e cila përmban informacione për produktin e porositur dhe çmimin e tij. Veizi nuk do të marrë asnjë përgjegjësi nëse në llogarinë përkatëse të blerësit blen ose porosit një person tjetër që ka marrë emrin e përdoruesit ose fjalëkalimin me ose pa dijeninë e klientit përkatës.

Verifikimi i të dhënave dhe sigurimi i numrave të kartave bankare të klientit të tij përbën nënshkrim dhe shpreh pranimin e fshehur të të gjitha transaksioneve të bëra nga klienti në faqen e internetit të Veizi.

Veizi nuk do të marrë asnjë përgjegjësi nëse banka e kartave, detajet e së cilës janë caktuar për të kryer një pagesë deklarohen të vjedhura ose të humbura, në rast se banka përkatëse konfirmon pagesën.
Veizi nuk është përgjegjës nëse faqja e internetit nuk funksionon, e cila mund të vonojë ose parandalojë kryerjen e porosive elektronike, për shkak të ngjarjeve përtej kontrollit të arsyeshëm të Veizi ose për shkak të punës së mirëmbajtjes të bërë në faqen e internetit përkatëse.

Produkte dhe Çmimi
Duke vizituar faqen e internetit www.veizi.al, ju, si klient do të informoheni për tiparet kryesore të produkteve në këtë sit. Informationdo informacion në lidhje me përshkrimin e produkteve, karakteristikat dhe çmimet e tyre do të shfaqet me specifikime të hollësishme në faqen e internetit. Sidoqoftë, klientët kanë të drejtë të njohin mënyrën e përdorimit ose çdo informacion tjetër që shoqëron produktet e dorëzuara ose të vendosura në produktet ose ambalazhet e tij, siç janë udhëzimet për përdorim. Duke marrë parasysh që blerja në mënyrë elektronike nuk ofron mundësinë e shfaqjes së udhëzimeve të përdorimit ose dokumenteve të tjera, Konsumatori mund të zgjedhë t’i njohë ato pasi produkti i blerë të dorëzohet si dorëzim ose mund të vizitojë sallë ekspozite të Veizi për të parë produktin përkatës.
Interneti ofron një përvojë të ndryshme blerjeje nga blerja në dyqan. Me fjalë të tjera, ju informojmë se fotografitë që shfaqen në faqen e internetit për të ilustruar produktet mund të mos shfaqin gjithmonë pamjen dhe veçoritë e produktit real si ngjyra, madhësia ose formati, të cilat mund të mos përkojnë gjithmonë me përshkrimin e produktit. në fjalë. Veizi nuk merr asnjë përgjegjësi në rast të ndonjë pasaktësie ose mospërputhjeje në ilustrimin e produktit. Veizi nuk garanton disponueshmërinë e ndonjë produkti të botuar në faqen e internetit.
Disponueshmëria e produkteve nënkupton disponueshmërinë në magazinë. Në rast të mungesës së avantazhit aftësinë e produktit, Veizi merr përsipër të informojë Klientin sa më shpejt të jetë e mundur nga kontaktet e tij të vendosura gjatë blerjes në internet, por në çdo rast brenda 48 orëve nga konfirmimi i porosisë.
Çmimet e përcaktuara në faqen e internetit të Veizi janë çmimet neto me TVSH të përfshirë. Çmimet e përcaktuara për produktet nuk përfshijnë kostot e dorëzimit të cilat janë përgjegjësi e Klientit i cili zgjedh dërgimin e produkteve në adresën e specifikuar prej tij. Në rast të ndonjë gabimi në shkrim në lidhje me çmimet e një ose disa produkteve, Veizi do të njoftojë Konsumatorin për gabimin. Klienti është i lirë të zgjedhë të vazhdojë deri në fund të transaksionit ose ta përfundojë atë.

Konfirmimi i porosisë
Pas blerjes së produktit (eve) në mënyrë elektronike, Veizi konfirmon menjëherë tek klienti pranimin e porosisë. Për më tepër, Klienti do të marrë një mesazh përmes postës elektronike të tij, duke konfirmuar blerjen në mënyrë elektronike dhe përmban informacione për produktin, sasinë, çmimin dhe numrin e porosisë.
Urdhri i klientit do të konsiderohet i pranuar vetëm pas konfirmimit të tij nga Veizi. Porosia e klientit mund të rishikohet nga Veizi dhe të konsultohet me Klientin veçanërisht në rast të mungesës së produktit të zgjedhur në faqen e internetit nga klienti.

Menyra pagese

Konsumatori mund ta bëjë pagesën me:

1. Pagesa në para gjatë marrjes së porosisë.

2. Kartë debiti bankare ose kartë krediti (e çdo lloji).

Nëse Veizi e sheh të pamundur të realizojë një pjesë të urdhrit për arsye që nuk kanë asnjë lidhje me Veizi, pagesa e klientit zvogëlohet me çmimin e produkteve të padërguar dhe tarifat përkatëse të dërgesës, pasi të njoftohen përkatësisht për këto ndryshime.
Shënim: Gjatë pagesës, klienti lidhet automatikisht me serverin e pagesave, pjesë e Sistemit të Kontrollit të Qendrës së Përpunimit të të Dhënave. Të dhënat bankare të klientit, të mbrojtura përmes kriptimit, nuk kalojnë nëpër Veizi Systems dhe nuk ruhen në këto sisteme.

Dorëzimi i produktit
Dorëzimi i produkteve do të kryhet brenda 1 dite nga dita pas konfirmimit të porosisë nga Veizi. Në rast të mungesës ose vonesës, do të njoftoheni nga Veizi për të shtyrë afatin e dorëzimit. Klienti është i lirë të zgjedhë nëse dëshiron të pranojë ose anulojë urdhrin. Dorëzimi i produkteve mund të kryhet vetëm në territorin e Republikës së Shqipërisë. Vonesat në shpërndarjen e produkteve ose dështimi i porosisë nuk nënkupton kompensimin e Klientit ose furnizuesve të tij.
Klienti merr përsipër të marrë produktet e dorëzuara në emër të tij ose në emër të personit të cilit kryhet urdhri në adresën e dhënë prej tij gjatë kryerjes së urdhrit. Gjatë dorëzimit, Klienti ose personi i autorizuar duhet të dëshmojnë identitetin e tij dhe të tregojnë konfirmimin e porosisë i cili përmban numrin e porosisë dhe autorizimin në rast të tërheqjes nga një person i tretë.
Gjatë kontrollit të produkteve të dorëzuara, nëse klienti zbulon se mbështjellësi ose paketimi i produkteve është i dëmtuar, produktet mungojnë ose dëmtohen, Konsumatori duhet të përshkruaj të gjitha vërejtjet e shkruara në aktin e marrjes dhe të marrë nënshkrimin e transportuesit dhe do të mbajë një kopje të dokumentit. Këto vërejtje duhet të jenë të qarta (përcaktimi i dëmeve) në mënyrë që të konsiderohen nga Veizi për produktin zëvendësues.

Nëse Veizi ose transportuesi nuk mund të ofrojë produkte për shkak të fajit të klientit, të tilla si respektimi i orarit të caktuar për shpërndarjen e produkteve, mungesa e komunikimit të kushteve të veçanta të qasjes, Klienti humbet të drejtën e rimbursimit të kostove të dorëzimit. Kostot e kthimit të produktit gjithashtu do të zbriten nga kthimi i çmimit të produktit. Nëse klienti dëshiron një dërgesë tjetër, ai është i detyruar të paguajë paraprakisht kostot e dorëzimit.

Anulimi i porosisë dhe kthimi i produktit
Klienti ka të drejtë të anulojë porosinë e tij, në rast se Veizi nuk përmbush kushtet e dorëzimit të parashikuara në pikën e mësipërme, duke njoftuar me email në [email protected] ose numrin e telefonit të shërbimit 068 20 40 052. Kërkesa për anulim do të konsiderohet nga Veizi vetëm nëse përgatitja, dorëzimi ose dërgimi i produkteve të porositura nuk ka ndodhur nën kushtet e përshkruara.
Për rastet e mësipërme të anulimit, Klienti nuk do të kompensohet për pagesën e bërë, por do të ketë mundësi ndërrimi të produkteve.

Intimiteti dhe të drejtat e autorit
Krijimi i intimitetit dhe të dhënave personale janë çështje me rëndësi të veçantë dhe Veizi është e angazhuar të zbatojë në mënyrë rigoroze të gjitha kornizat ligjore për respektimin dhe mbrojtjen e tyre, veçanërisht Ligji 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, si dhe aktet ligjore përkatëse .
Në përputhje me kornizën ligjore, Klienti ka të drejtën e qasjes, korrigjimit, fshirjes së të dhënave të tij personale ose kundërshtimit të përpunimit të tyre. Klienti mund t’i ushtrojë këto të drejta duke dërguar një email në: [email protected]. Kjo faqe është faqja zyrtare e Veizi. Të gjithë elementët e përdorur në këtë sit, përfshirë elementët e tingullit ose pamjes, dhe teknologjinë bazë, mbrohen nga të drejtat e autorit, markat tregtare ose patentat. Ato janë pronë ekskluzive e kompanisë Veizi sh.p.k. Kjo faqe është përdorur sipas Kushteve të Përgjithshme të cilat përcaktohen shprehimisht këtu. Klienti ka të drejtë të përdorë këtë faqe vetëm për përdorim personal dhe çdo kopjim, përdorim i paautorizuar i elementeve të përdorura në këtë sit është i ndaluar.

Shërbimi i produkteve me garanci
Shërbimet pas shitjes do të ofrohen për të gjitha produktet brenda garancisë. Ky shërbim do të kryhet vetëm në qendrën e autorizuar të shërbimit të Veizi: nr. Tel: 068 20 40 052

Shërbimi ndaj klientit
Nëse keni pyetje, ankesa ose komente në lidhje me këto Kushte dhe Rregulla ose blerjen tuaj elektronike në Veizi Website, mos hezitoni të na vizitoni në adresën ose postën elektronike: [email protected]